globalvisaline

برنامه مهاجرتی انتقال درون شرکتی یا ICT

Intra-Company Transfer Canada یا اخذ ویزای کار با ایجاد شعبه

روش انتقال نیروی کار داخل کمپانی (ICT)، ایجاد شرکت در کانادا شامل افرادی می شود که در خارج از کانادا شرکت فعال، رسمی و ثبت شده و پویا دارند. به این طریق می­توان موقتاً نیروی متخصص خود را به کانادا منتقل کرد تا شعبه جدید در کانادا ایجاد کند.  هر شرکتی می تواند یک شعبه یا شرکت تابعه خود را یا زیر شعبه خود را  در کانادا ایجاد کند و نیروی متخصص خود را به کانادا منتقل کند. هدف از آن افزودن نیروی کار متخصص به نیروی کار کانادایی و بهبود مدیریت بیزنس­ها بوده و یا اگر سهم قابل توجهی از اقتصاد کانادا را از طریق سرمایه­گذاری بهبود داده  و به این طریق با توسعه تجارت یا صادرات و ایجاد نیروی کار برای کانادایی ها به اقتصاد کانادا کمک کند.

 ممکن است برای آوردن نیروی کار متخصص به کانادا شرکت ها نیاز به اقدام جهت تایید اداره کار کانادا یا اخذ LMIA  داشته باشند. اما در اخذ ویزای کار با روش ICT  از گرفتن تایید اداره کار (ESDC) معاف هستند. ضمنا ذکر این نکته هم ضروری است که  از این روش نیروهای کار طبق توافقنامه FTA بین کانادا و آمریکا و مکزیک هم می توانند به کانادا منتقل شوند.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا

 ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ اﺷﺎره­ای ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 • ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ای در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ دﻫﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اداره ﮐﺎر کانادا (LMIA) ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 • ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻣﻮدا و ﺷﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺎرت آزاد نیز از مصادیق روش ICT می باشد.
 • مزیت دیگر اخذ ویزای کار پروسه کوتاه ‌مدتی دارد و از طریق آنلاین و یا حتی در مرز عبور مثلا از فرودگاه ممکن خواهد بود. ابتدا ویزای کار به مدت یک سال صادر میشه و می تواند تا ۳ تا 7 سال هم ادامه پیدا کند.
 • اﺧﺬ ویزای کار همسر و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ ٢٢ ﺳﺎل
 • ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در
 • ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
 • واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن.

شرایط شرکت مبدا:

 • ﭘﺮوﺳﻪ اخذ ویزای کار با ایجاد شعبه یا روش  ایجاد ای ﺳﯽ ﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺘﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺪا دارای اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ مالیاتی مشخص که نشان دهنده درآمد سالانه و پرداخت مالیات هست.
 • ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط داشته باشند.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ داراﯾﯽ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ نمی­باشد. ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ در ﮐﺎﻧﺎدا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺪاء ﯾﺎ ﻣﺎدر در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺷﺪن در ﺧﺎک ﮐﺎﻧﺎدا، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از افراد مقیم کانادا را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.
 • ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﯿﻠﺪ ﮐﺎری ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺪاء ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﮐﻼی ﻣسلط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 • نکته مهم دیگر داشتن بیزنس پلن قوی و کاملا حرفه­ای متناسب با نیاز شرکت تابعه و نیازهای روز کانادا می باشد که اهمیت زیادی در موفقیت اخذ ویزای کار از طریق این روش دارد.
 • در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮًﻻ وﯾﺰای ﮐﺎر در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ­ﺗﻮان درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮد.و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻮده و از ۵ ﺗﺎ ٧ ﺳﺎل اﯾﻦ وﯾﺰا را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ( ای ﺳﯽ ﺗﯽ) به اخذ ویزای کار ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﻗﺪام می کنند بایست دارای دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ زیر ﺑﺎﺷﻨﺪ٠

 • ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﺰﻧﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻌﺒﺎﺗﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺰاما دارای ﺷﻌﺒﻪ ای در ﮐﺎﻧﺎدا که ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ شده و ﯾﺎ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ٠
 • اﻓﺮادی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪا ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ و وﯾﺰای ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ عبارتنداز:
 • ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ، ارشد و ﯾﺎ نیروهای متخصص.
 • به ﻋﺒﺎرت بهتر داﺷﺘﻦ سابقه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺘﻬﺎی ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ وﯾﺎ دارای اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ و ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷد (ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻤﺖ و وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاهد بود).

 ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻃﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ اﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:

 ﻣﺪت زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ١ ﺗﺎ ۴ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ وﯾﺰای- ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﺰا ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﯽ ﺷﺪه  ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآوردن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣشغول ﺑﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا یا شهروند کانادا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا

        ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ رواﻧﯽ

 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻮﯾﺎ در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺧﺎک ﮐﺎﻧﺎدا
 • ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ – داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
 • دارا ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا
 • داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، اﯾﻠﺘﺲ جنرال ۶ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ ال ﺑﯽ ٧

  شرایط و روابط دو شرکت مادر و تابعه در کانادا

بایستی کمپانی در خارج از کانادا و شعبه آن در کانادا یک رابطه کیفی قابل قبولی وجود داشته باشد.

 شواهدی که کارفرما مالک قانونی یک شرکتی هست که با توافق نامه های مختلفی با پارتنر خود شرکت را اداره می کند این از طریق پروانه کسب و کار یا لایسنس بیزینس و ثبت آن در اداره مالیاتی کانادا به عنوان کارفرما امکان پذیر خواهد بود.

 ۱ شرکت های تابعه: شرکتهای تابعه به موسسه یا شرکت یا مالکیت قانونی شرکت مادر در خارج از کانادا ارتباط دارد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصف یا بیشتر از نصف مالکیت را دارا است و کنترل کل شرکت را از هر نظر به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارد حداقل ۵۰ درصد از کل دارایی یا به طور مساوی با یک مالک دیگر از کانادا مدیریت می کند و در واقع با هر درصدی که سهامدار است شرکت را کنترل می­کند.

2-شعبه: یک اداره‌ای از همان سازمان در یک محل متفاوت رو شعبه گویند.

3-شرکت تابعه: یکی از شرکت های تابع یا هر دو مالک و کنترل کننده همان شرکت مادر یا به طور انفرادی هر دو شرکت قانونی رو مالک بوده و توسط همان گروه از افراد کنترل می کند هر فرد به طور تقریبی همان سهم یا نسبت رو از هر دو شرکت را مالک بوده و کنترل می کند.

برای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

  سبد خرید